Mutual Trading Catalogue Vol. 9 - page 24

24
TAKENO TSUYU
TAKENOTSUYU BREWING
20/300ml (+2) Yamagata
LA
104
NY
6780
HI
104
J
HATSUSHIBORI YUKI
HONOKA
TAKENOTSUYU BREWING
20/300ml (+2) Yamagata
LA
5106
NY
8280
HI
5106
J Draft
YAMAHAI TAMANO HIKARI
TAMANOHIKARI SHUZO
12/300ml (+1) Kyoto
LA
6167
NY
6167
HI
6167
J
ECHIGO TSURUKAME
ECHIGO TSURUKAME
12/720ml (+3) W/BOX Niigata
LA
6420
NY
6420
J
ECHIGO TSURUKAME
ECHIGO TSURUKAME
24/300ml (+3) Niigata
LA
6424
NY
6010
J
HOJUN ZUIYO
ZUIYO SHUZO
6/720ml (+5) Kumamoto
LA
7282
J
HOJUN ZUIYO
ZUIYO SHUZO
12/300ml (+5) Kumamoto
LA
7267
J
AMABUKI
AMABUKI SHUZO
12/720ml (+4.5) Saga
NY
3965
D
KAMOTSURU SOKAKU
KAMOTSURU SHUZO
6/720ml (+3.5) W/BOX Hiroshima
LA
5575
HI
5575
D
KAMOTSURU GOLD
KAMOTSURU SHUZO
6/720ml (+2) Hiroshima
LA
6991
NY
5990
HI
6991
D
KAMOTSURU GOLD
KAMOTSURU SHUZO
12/180ml (+2) Hiroshima
LA
5892
NY
8750
HI
5892
D
MUROMACHI-JIDAI
GOKU DAIGINJO
MUROMACHI SHUZO
8/720ml (+5) W/BOX Okayama
NY
7070
HI
7070
D
MUROMACHI-JIDAI
GOKU DAIGINJO
MUROMACHI SHUZO
20/180ml (+5) Okayama
NY
10124
D
NANBUBIJIN
NANBUBIJIN
6/720ml (+5) W/BOX Iwate
LA
8103
NY
8540
D
K
KUBOTA SENJU
ASAHI SHUZO
6/1.8 L (+5) Niigata
LA
3568
NY
3568
HI
3568
G
KUBOTA SENJU
ASAHI SHUZO
12/720ml (+5) Niigata
LA
3569
NY
8370
HI
3569
G
Jizake
LA
50, 51
NY
50, 60
HI
50, 51, 60, 71
Alcohol
LA 120
NY 170
HI 60, 170
D
••• Daiginjo
G
••• Ginjo
G Draft
••• Ginjo Draft
HJ
••• Honjozo
HJ Draft
••• Honjozo Draft
J
••• Junmai
J Draft
••• Junmai Draft
JD
••• Junmai Daiginjo
JD Draft
••• Junmai Daiginjo Draft
JG
••• Junmai Ginjo
JG Draft
••• Junmai Ginjo Draft
TJ
••• Tokubetsu Jummai
S
••• Seishu
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...364