Mutual Trading Catalogue Vol. 9 - page 12

12
SHOCHIKUBAI KINPAKU
TAKARA SHUZO
6/1.8 L (+2) Kyoto
LA
7014
NY
5740
HI
7014
TJ
SHOCHIKUBAI
TOKUBETSU JUNMAI
TAKARA SAKE USA
6/1.8 L (+5) California
LA
6735
NY
5900
HI
6735
TJ
SHOCHIKUBAI
TOKUBETSU JUNMAI
TAKARA SAKE USA
12/720ml (+5) California
LA
630
NY
6470
HI
630
TJ
SHOCHIKUBAI
TOKUBETSU JUNMAI
TAKARA SAKE USA
12/300ml (+5) California
LA
600
NY
6480
HI
600
TJ
SHOCHIKUBAI SAKE
TAKARA SAKE USA
4/3 L (+3) California
LA
49
J
K
SHOCHIKUBAI SAKE
TAKARA SAKE USA
6/1.5 L (+3) California
LA
51
NY
5390
HI
51
J
K
SHOCHIKUBAI SAKE
TAKARA SAKE USA
12/750ml (+3) California
LA
53
NY
7220
J
K
SHOCHIKUBAI
EXTRA DRY SAKE
TAKARA SAKE USA
6/1.5 L (+7) California
LA
4167
NY
7280
HI
4167
J
K
SHOCHIKUBAI
EXTRA DRY SAKE
TAKARA SAKE USA
12/750ml (+7) California
LA
3143
NY
3143
HI
3143
J
K
SHOCHIKUBAI
EXTRA DRY SAKE
TAKARA SAKE USA
12/375ml (+7) California
LA
4345
NY
4992
J
K
SHOCHIKUBAI SAKE
TAKARA SAKE USA
24/180ml (+3) California
LA
54
NY
7230
HI
54
J
K
SHOCHIKUBAI
NIGORI SILKY MILD
TAKARA SAKE USA
6/1.5 L (-20) California
LA
58
NY
7300
HI
58
J
K
SHOCHIKUBAI
NIGORI SILKY MILD
TAKARA SAKE USA
12/750ml (-20) California
LA
6470
NY
8760
HI
6470
J
SHOCHIKUBAI
NIGORI SILKY MILD
TAKARA SAKE USA
12/375ml (-20) California
LA
6600
NY
7330
HI
6600
J
K
SHOCHIKUBAI
CREME NIGORI SAKE
TAKARA SAKE USA
12/300ml (-15) California
LA
6736
NY
5000
HI
6736
J
K
SHOCHIKUBAI LITE SAKE
TAKARA SAKE USA
12/750ml (+3) California
LA
2954
HI
2954
J
K
Alcohol
LA 170
NY140, 170
HI 120, 140
160, 170
Sho Chiku Bai
LA
10, 60, 90
NY
30, 31, 90
HI
10, 20, 30
31, 90
D
••• Daiginjo
G
••• Ginjo
G Draft
••• Ginjo Draft
HJ
••• Honjozo
HJ Draft
••• Honjozo Draft
J
••• Junmai
J Draft
••• Junmai Draft
JD
••• Junmai Daiginjo
JD Draft
••• Junmai Daiginjo Draft
JG
••• Junmai Ginjo
JG Draft
••• Junmai Ginjo Draft
TJ
••• Tokubetsu Jummai
S
••• Seishu
K
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...364